ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
En


Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση των συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στην εποχή της πανδημίας.
Τρίτη 20 Απριλίου 2021 & ώρα 16:00-20:00

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣΤο Εργαστήριο ARTΙCON: Συντήρηση- Ανάδειξη Εικαστικών Έργων, Βιβλιακού & Αρχειακού Υλικού, αναπτύσσει, υποστηρίζει και οργανώνει δραστηριότητες είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με φορείς και ιδρύματα και μεμονωμένους ερευνητές της Ελλάδας και του Εξωτερικού όπως:

Έρευνα στα αντικείμενα ενδιαφέροντος του εργαστηρίου

Εκπαίδευση για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

Δράσεις διάχυσης της γνώσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου σχετικά με τη σημασία της προστασίας, διάσωσης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συνεργασίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος ή του εξωτερικού και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, εκθέσεων και εκδόσεων.

Ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας καθώς και σύνταξη, υποβολή και υλοποίηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων και σχεδίων.

Παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής φορείς και οργανισμούς σύμφωνα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία και κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984
Έρευνα

Εκπαίδευση - Σεμινάρια - Master Classes

Δράσεις

Συνεργασίες - Δίκτυα - Συμφωνίες

Παροχή υπηρεσιών